KC Sedliacka Dubová

kcdubova@isrdv.sk

Výberové konanie pre KC S. Dubová

Vzor Oznamu o výberovom konaní

Implementačná agentúra

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

podporuje výkon

KC.1 : Sedliacka Dubová

v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

(ITMS 2014+:312041Y403)

Poskytovateľ KC Sedliacka Dubová.2 Sedliacka Dubová 31, 027 55 Sedliacka Dubová

(adresa)

vyhlasuje výberové konanie na

a) jedno pracovné miesto odborného garanta : 1


Spôsob realizácie výberového konania3: prioritne osobne /online (v prípade karanténnych opatrení)

Výberové konanie sa uskutoční dňa 22/02/2021 od 10hod. do11hod. v priestoroch4

Komunitného centra Sedliacka Dubová 31, 027 55 Sedliacka Dubová ________________________________________.

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Vyšnokubínska 269/149, 026 01 Dolný Kubín_. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú konkrétnu pozíciu, príp. o ktoré pozície (ako alternatívy z uvedených možností) majú záujem.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 17/02/2021. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

 • Doplniť buď KC/ alebo NDC/alebo NSSDR
 • Doplniť buď KC/ alebo NDC/alebo NSSDR do všetkých miest, kde sa nachádzajú nasledovné interpunkčné znamienka: ....... 3 Doplniť buď osobný pohovor alebo video pohovor

4 V prípade video pohovoru sa predmetný bod nevypĺňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a

Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.skwww.employment.gov.skwww.ia.gov.sk

Požiadavky na materiálno-technické vybavenie (notebook alebo PC, internetové pripojenie, softwarový nástroj a pod.) pre uchádzačov, v prípade video pohovoru, z ktorého bude vytváraný audiozáznam:

notebook, internetové pripojenie, Skype

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza):

 • štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie o návšteve školy, ak je relevantné (musí obsahovať najmä nasledujúce informácie:

názov a sídlo školy, školský rok a študijný odbor),

 • doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,
 • informáciu o dostupnosti materiálno-technického vybavenia umožňujúce video pohovor (ak je relevantné),
 • súhlas s vytvorením audio záznamu, v prípade video pohovoru.

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu odborný garant KC Sedliacka Dubová . sú:

1. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca,

alebo

2. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, ak táto fyzická osoba k 1. januáru 2015 vykonávala v pracovno-právnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci,

alebo

vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore sociálna práca, ak táto fyzická osoba k 1. januáru 2015 vykonávala v pracovno-právnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci.

Minimálna požadovaná prax je 1 rok v sociálnej práci.

Sociálna práca je odborná činnosť alebo súbor odborných činností vykonávaných sociálnym pracovníkom alebo asistentom sociálnej práce, na vykonávanie ktorých sú potrebné vedomosti a zručnosti získané absolvovaním vysokoškolského vzdelania vyššie uvedených študijných odborov. Do praxe za započítava výlučne sociálna práca vykonávaná v pracovno-právnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce).

Splnenie požiadavky praxe sa preukazuje potvrdením od zamestnávateľa, prípadne iným hodnoverným dokladom, napr. pracovnou zmluvou, pracovnou náplňou, dohodou, pracovným posudkom, potvrdením o zamestnaní a pod. V prípade skrátených pracovných úväzkov je potrebné preukázať, že súčet odpracovaných pracovných hodín zodpovedal počtu pracovných hodín v plnom pracovnom úväzku.

Ďalšie výberové kritériá na pozíciu odborný garant KC Sedliacka Dubová sú:

• Znalosť slovenského jazyka na úrovni minimálne C1-Skúsený používateľ.

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

 • osobnostné predpoklady: empatia; flexibilita, schopnosť zvládať náročné situácie spojené s výkonom povolania; schopnosť kooperácie a vedenia tímu; komunikačné zručnosti; schopnosť alternatívnymi formami riešiť konflikty; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách; schopnosť ostať neutrálny; schopnosť rozpoznať konflikt záujmov a ďalšie,
 • znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne),
 • skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou, napr. pôsobenie v sociálne vylúčených komunitách alebo v komunitách ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych služieb, komunitných aktivít, dobrovoľníckych alebo misijných aktivít,
 • znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne),
 • práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, práca s internetom),
 • administratívne zručnosti,
 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,
 • odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Každý úspešný uchádzač na pozíciu odborný garant KC/ alebo NDC/ alebo NSSDR, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje výpisom z registra trestov[1] (nie starším ako tri mesiace).

Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce je (uveďte adresu): Sedliacka Dubová.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01/03/2021.

Pre pracovné pozície odborný garant KC/NDC/NSSDR, odborný pracovník KC/NDC/NSSDR, je stanovená hrubá mzda: 1 037,22 € (doplní Poskytovateľ podľa danej pracovnej pozície).

Charakteristika práce odborného garanta KC Sedliacka Dubová [2]:

Cieľom práce odborného garanta je organizačné, metodické a personálne riadenie v takej kvalite, aby bolo zaistené plnenie cieľov práce vo vzťahu k užívateľom sociálnej služby, odbornej činnosti a aktivity a dodržiavanie štandardov danej sociálnej služby.

Odborný garant vykonáva činnosti:

 • v spolupráci s Poskytovateľom služieb nastavuje smerovanie činnosti v súlade s potrebami obce, komunity a užívateľov sociálnych služieb;
 • zodpovedá za odborné poskytovania sociálnych služieb, aby bolo zaistené plnenie cieľov a dodržiavanie štandardov KC.;
 • odborne koordinuje celú činnosť ......, organizačne a obsahovo zabezpečuje činnosti a aktivity;
 • zabezpečuje mapovanie potrieb v obci alebo v častiach obce, na ktorú má dosah, zodpovedá za krátkodobé a dlhodobé plánovanie služieb, aktivít a činností, ako aj rozvoj KC;
 • monitoruje a zhodnocuje poskytované odborné činnosti, iné činnosti a aktivity KC z hľadiska napĺňania potrieb užívateľov ;
 • pripravuje a realizuje nové formy sociálnych služieb a sociálnej práce;
 • získava základné údaje od užívateľa pre posúdenie jeho sociálnej situácie;
 • poskytuje sociálne poradenstvo užívateľom a ich rodinným príslušníkom, v ďalších oblastiach činnosti sa riadi profilom činnosti odborného pracovníka;
 • konzultuje so špecialistami z oblasti psychológie, psychiatrie, odborného a špeciálneho lekárstva a inými špecialistami podľa potreby;
 • spolupracuje s relevantnými inštitúciami pri analýze a riešení sociálnej situácie užívateľa, vytvára a udržuje strategické partnerstvá a korektné vzťahy s jednotlivcami, organizáciami a inštitúciami (obec, terénni sociálni pracovníci, ÚPSVaR, vzdelávacie inštitúcie a mnohé ďalšie);
 • priebežne mapuje relevantných aktérov siete krízovej intervencie na komunitnej úrovni (najmä SSKI, iných poskytovateľov sociálnych služieb, škôl a školských zariadení, polície, ÚPSVaR, zdravotných služieb, potenciálnych zamestnávateľov atď.) v súlade s potrebami KC, analyzuje silné a slabé miesta siete krízovej intervencie v danej lokalite (ako vyzerá sieť aktérov pomoci v oblasti SSKI, čo v danej oblasti funguje resp. nefunguje, či pokrýva existujúca sieť všetky potreby cieľovej skupiny SSKI, či existujú v tejto sieti nejaké partnerstvá atď.), v spolupráci s komunitným pracovníkom vytvára na základe zistení lokálnu stratégiu sieťovania (akým témam sa venovať, akým spôsobom, kedy a prečo), oslovuje aktérov siete, realizuje stretnutia na potrebné témy (vystupovať v roli iniciátora a/alebo organizátora a/alebo facilitátora a /alebo poskytovateľa informácií atď.), podporuje vytvorenie partnerstva na účel realizácie projektov alebo programov na predchádzanie vzniku alebo zmiernenie nepriaznivých sociálnych situácii fyzických osôb alebo na riešenie týchto situácii a projekty alebo programy komunitnej práce v zmysle § 4 zákona o sociálnych službách, podporuje rozvoj inovatívnych a preventívnych aktivít/odborných činností a sociálnych služieb pre cieľové skupiny SSKI prostredníctvom aktívnej účasti na stretnutiach ku komunitnému plánovaniu, na rokovaniach so samosprávou v predmetnej oblasti atď.;
 • je zodpovedný za propagáciu odborných činností a aktivít KC a spolupracuje s médiami;
 • zodpovedá za administratívu, súvisiacu s činnosťou KC, za vedenie evidencie užívateľov;
 • je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov;

• pripravuje a vedie pravidelné porady zamestnancov KC;

• zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným regionálnym metodikom/koordinátorom a vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP.

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)v znení neskorších predpisov.


[1] Za bezúhonnú fyzickú osobu sa v zmysle § 63 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na jeho účely považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin.

[2] Prosíme doplniť buď KC, NDC alebo NSSDR 

Október - mesiac úcty k starším

V spolupráci s Obecným úradom naši dobrovoľníci nachystali a doručili obálky pre seniorov. Október je mesiacom úcty k starším. Tento rok sme nemohli usporiadať posedenie pre seniorov kôli pandémii covid - 19 , tak aspoň malým darčekom sme ich chceli potešiť.19.10. 2020

Meranie očí

V spolupráci s Obecným Úradom v Sedliackej Dubovej sme oslovili očnú optiku z Banskej Bystrice , ktorá prišla merať zrakovú ostrosť.

Vyšetrenie zrakovej ostrosti pozostáva z dvoch častí - subjektívna a objektívna refrakcia. Objektívna refrakcia vyšetrí stav pomocou počítačového prístroja zvaného autorefraktomer. Subjektívne vyšetrenie sa vykonáva pomocou špeciálnych okuliarov a svetelnej tabule (optotypu) so znakmi. Počítačový prístroj zistí pri objektívnom vyšetrení maximálnu možnú dioptriu, ktorú je oko pacienta schopné zniesť, avšak subjektívne vyšetrenie určí tú najvhodnejšiu dioptriu pre pacienta, ktorú jeho oko prijme najlepšie.

S deťmi s Komunitného centra sme z nazbieraných gaštanov tvorili rôzne postavičky, zvieratká.......... 

Trávenie voľného času v Komunitnom centre v Sedliackej Dubovej. Prechádzka a zbieranie gaštanov. 

Voľný čas v našom KC

Voľný čas v Komunitnom centre v Sedliackej Dubovej - maľovanie drevených štipcov.

21.09.2020

Príjemné popoludnie strávené s mamičkami a ich detičkami v parku pri kostole. 

Voľný čas v Komunitnom centre

28.08.2020

S deťmi sme sa dnes vybrali do parku pri kostole. V pondelok sme si nazbierali skalky a dnes sme ich maľovali. Staršie deti maľovali kvietky, stromčeky a tie menšie dúhu, pizzu.... 

Meranie tlaku, cukru v krvi a triglyceridov .

07.08.2020

Pre meranie tlaku, cukru v krvi a triglyceridov nemuseli občania Sedliackej Dubovej navštíviť nemocnicu ani žiadnu ambulanciu. Zdravotníčky RÚVZ - z Dolného Kubína v našom Komunitnom centre robili merania. Ľudia prichádzali z rôznymi problémami ako vysoký krvný tlak, zvýšený cukor..... Zdravotníčky im odobrali vzorku krvi a spravili rozbor. Podľa nameraných hodnôt určili diagnózu.

Po skončení merania sme v našom Komunitnom centre mali prednášku o krvnom tlaku, triglyceridoch, o zvýšenom cukre v krvi...... Čo robiť aby sa nám hodnoty znížili pomocou byliniek, stravou , pohybom.... Tohto merania sa zúčastnili prevažne dôchodcovia, kedže je ešte stále hrozba COVID - 19. Vzhľadom na úspešnosť aktivity a spokojnosť zúčastnených sme sa s pracovníčkami RÚVZ dohodli na zopakovaní v jesenných alebo zimných mesiacoch.

Fotogaléria

Voľný čas v Komunitnom centre


Čistá obec je pre nás základ

S deťmi s Komunitného centra sme si zobrali modré vrecia na odpad. Každé dieťa dostalo rukavice a šli sme na prechádzku. Obec sme si rozdelili na 3 časti to pre to aby sme vyzbierali odpad všade. Dnes sme zbierali okolo K. centra smer ku kostolu. Vyzbieraný odpad deti potriedili do vriec a podľa druhu do kontajnerov na to určených. 

Otvorenie parku

V spolupráci s obecným úradom a deťmi s Komunitného centra sme boli účastníkmi pri otváraní nového detského parku pri kostole v Sedliackej Dubovej. Po slávnostnom otvorení a prestrihnutí stužky bolo pre deti pripravené občerstvenie, rôzne pohybové aktivity . futbal, vybíjaná, bedminton, skákanie vo vreci ............ 

Ja a ty sme my

S deťmi a dospelými s komunitného centra sme si spravili malú prechádzku na ihrisko v Sedliackej Dubovej. Deti nám pomohli nazbierať po okolí drevo na oheň aby si mohli s rodičmi , starými rodičmi pripraviť obed. Pre deti sme nachystali rôzne súťaže zapojili sme aj rodičov a starých rodičov. Súťažili v behu cez prekážky, skákali vo vreci, tancovali......... Všetci účastníci dostali sladkú odmenu. 

Oravice - kúpanie relax, pohoda

V spolupráci s p. Beňušom , ktorý nám zabezpečil autobus sme zorganizovali pre našich klientov kúpanie v Aquaparku Meander Oravice. Kúpania sa zúčastnili všetky vekové kategórie. V Oraviciach je geotermálna voda 36 - 41 °C má priaznivé ú činky na organizmus najmä na choroby pohybového ústrojenstva, močových ciest a obličiek