KC Sedliacka Dubová

kcdubova@isrdv.sk

Výberové konanie pre KC S. Dubová 25.03.2021

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a

Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk www.ia.gov.sk

Príloha č. 4a

Vzor Oznamu o výberovom konaní

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

podporuje výkon

KC1 : Sedliacka Dubová

v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

(ITMS 2014+:312041Y403)

Poskytovateľ KC Sedliacka Dubová2 Sedliacka Dubová 31, Dlhá nad Oravou 027 55

vyhlasuje výberové konanie na

a) jedno pracovné miesto odborného pracovníka 1 (počas zastupovania dlhodobej PN);

Spôsob realizácie výberového konania3: osobne v nevyhnutnom prípade online

Výberové konanie sa uskutoční dňa 25/03/2021 od 10:00 hod. do 11:00 hod. v priestoroch4

KC Sedliacka Dubová 31, 027 55 Dlhá nad Oravou

________________________________________.

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Vyšnokubínska 269/149, 026 01 Dolný Kubín. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú konkrétnu pozíciu, príp. o ktoré pozície (ako alternatívy z uvedených možností) majú záujem.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 22/3/2021 Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Požiadavky na materiálno-technické vybavenie (notebook alebo PC, internetové pripojenie, softwarový nástroj a pod.) pre uchádzačov, v prípade video pohovoru, z ktorého bude vytváraný audiozáznam:

1 Doplniť buď KC/ alebo NDC/alebo NSSDR

2 Doplniť buď KC/ alebo NDC/alebo NSSDR do všetkých miest, kde sa nachádzajú nasledovné interpunkčné znamienka: .......

3 Doplniť buď osobný pohovor alebo video pohovor

4 V prípade video pohovoru sa predmetný bod nevypĺňa

__________________________________________________________________________________

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza):

 štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,

 doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

 potvrdenie o návšteve školy, ak je relevantné (musí obsahovať najmä nasledujúce informácie: názov a sídlo školy, školský rok a študijný odbor),

 doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,

 uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,

 informáciu o dostupnosti materiálno-technického vybavenia umožňujúce video pohovor (ak je relevantné),

 súhlas s vytvorením audio záznamu, v prípade video pohovoru.

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu odborný pracovník KC Sedliacka Dubová sú:

1. odborné vzdelanie v oblasti sociálnej práce alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijných odboroch: sociálna práca, psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa, alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania,

alebo

2. ak fyzická osoba je študentom vysokej školy v študijnom odbore uvedenom v § 84 ods. 4 písm. b) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov.

Ďalšie výberové kritériá na pozíciu odborný pracovník KC Sedliacka Dubová sú:

 Znalosť slovenského jazyka.

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

 osobnostné predpoklady: empatia; flexibilita; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania; komunikačné zručnosti; schopnosť pracovať v tíme; schopnosť riešiť konflikty; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách a ďalšie,

 znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne),

 skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou, napr. pôsobenie v sociálne vylúčených komunitách alebo v komunitách ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych služieb, komunitných aktivít, dobrovoľníckych alebo misijných aktivít,

 znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne),

 práca s PC na základnej/užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, práca s internetom),

 administratívne zručnosti,

 osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,

 odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Každý úspešný uchádzač na pozíciu odborný pracovník KC/ alebo NDC/ alebo NSSDR, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje výpisom z registra trestovChyba! Záložka nie je definovaná. (nie starším ako tri mesiace).

Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce je (uveďte adresu): Sedliacka Dubová 31, 027 55 Dlhá nad Oravou

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01/04/2021.

Pre pracovné pozície odborný pracovník KC/NDC/NSSDR, je stanovená hrubá mzda: 902,24€ (doplní Poskytovateľ podľa danej pracovnej pozície).

Charakteristika práce odborného pracovníka KC Sedliacka Dubová:

Odborný pracovník zodpovedá za realizáciu odborných činností a aktivít KC Sedliacka Dubová , ktoré sú prístupné pre celú obec/komunitu. Pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje sebavedomie a zodpovednosť. Prispieva k zmierňovaniu napätí v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov. Svojou činnosťou sa snaží prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni.

Odborný pracovník vykonáva činnosti:

 zodpovedá za realizáciu odborných činností, iných činností a aktivít KC Sedliacka Dubová, ktoré sú prístupné pre obec/komunitu/užívateľov ;

 zisťuje a mapuje potreby komunity/užívateľov v oblasti sociálnych služieb/komunitného rozvoja, mapuje potenciál komunity/užívateľov;

 vyhľadáva potenciálnych užívateľov sociálnych služieb;

 pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje ich sebavedomie a zodpovednosť;

 prispieva k zmierňovaniu napätí v komunite;

 svojou činnosťou prispieva k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni;

 posudzuje sociálnu situáciu užívateľa;

 poskytuje základné informácie o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúča a sprostredkúva ďalšiu odbornú pomoc - sociálne poradenstvo (poskytuje pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov - napr. pomoc pri spisovaní a podávaní písomných podaní a vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku, príprave dokumentácie a pri vybavovaní iných vecí v záujme užívateľa);

 rozvíja a podporuje sociálne zručnosti užívateľa na základe rôznych metód sociálnej práce;

 navrhuje a realizuje formy, metódy a postupy sociálnej práce s užívateľom a jeho rodinou;

 napomáha sociálnej integrácii užívateľa do komunity;

 vykonáva sociálnu prácu zameranú na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti užívateľa, najmä pri základných sociálnych aktivitách;

 realizuje odborné činnosti a iné činností v oblasti prípravy na školskú dochádzku a školské vyučovanie, preventívne aktivity a záujmovú činnosť, ako aj ďalšie doplnkové služby, aktivity a činnosti;

 vedie evidenciu o odborných činnostiach a aktivitách a evidenciu užívateľov;

 vyhodnocuje výsledky zrealizovaných odborných činností, iných činností a aktivít z hľadiska napĺňania cieľov KC Sedliacka Dubová a potrieb užívateľov v konzultácii s odborným garantom;

 zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov;

 zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným regionálnym metodikom/koordinátorom a vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP.

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)v znení neskorších predpisov.

Október - mesiac úcty k starším

V spolupráci s Obecným úradom naši dobrovoľníci nachystali a doručili obálky pre seniorov. Október je mesiacom úcty k starším. Tento rok sme nemohli usporiadať posedenie pre seniorov kôli pandémii covid - 19 , tak aspoň malým darčekom sme ich chceli potešiť.19.10. 2020

Meranie očí

V spolupráci s Obecným Úradom v Sedliackej Dubovej sme oslovili očnú optiku z Banskej Bystrice , ktorá prišla merať zrakovú ostrosť.

Vyšetrenie zrakovej ostrosti pozostáva z dvoch častí - subjektívna a objektívna refrakcia. Objektívna refrakcia vyšetrí stav pomocou počítačového prístroja zvaného autorefraktomer. Subjektívne vyšetrenie sa vykonáva pomocou špeciálnych okuliarov a svetelnej tabule (optotypu) so znakmi. Počítačový prístroj zistí pri objektívnom vyšetrení maximálnu možnú dioptriu, ktorú je oko pacienta schopné zniesť, avšak subjektívne vyšetrenie určí tú najvhodnejšiu dioptriu pre pacienta, ktorú jeho oko prijme najlepšie.

S deťmi s Komunitného centra sme z nazbieraných gaštanov tvorili rôzne postavičky, zvieratká.......... 

Trávenie voľného času v Komunitnom centre v Sedliackej Dubovej. Prechádzka a zbieranie gaštanov. 

Voľný čas v našom KC

Voľný čas v Komunitnom centre v Sedliackej Dubovej - maľovanie drevených štipcov.

21.09.2020

Príjemné popoludnie strávené s mamičkami a ich detičkami v parku pri kostole. 

Voľný čas v Komunitnom centre

28.08.2020

S deťmi sme sa dnes vybrali do parku pri kostole. V pondelok sme si nazbierali skalky a dnes sme ich maľovali. Staršie deti maľovali kvietky, stromčeky a tie menšie dúhu, pizzu.... 

Meranie tlaku, cukru v krvi a triglyceridov .

07.08.2020

Pre meranie tlaku, cukru v krvi a triglyceridov nemuseli občania Sedliackej Dubovej navštíviť nemocnicu ani žiadnu ambulanciu. Zdravotníčky RÚVZ - z Dolného Kubína v našom Komunitnom centre robili merania. Ľudia prichádzali z rôznymi problémami ako vysoký krvný tlak, zvýšený cukor..... Zdravotníčky im odobrali vzorku krvi a spravili rozbor. Podľa nameraných hodnôt určili diagnózu.

Po skončení merania sme v našom Komunitnom centre mali prednášku o krvnom tlaku, triglyceridoch, o zvýšenom cukre v krvi...... Čo robiť aby sa nám hodnoty znížili pomocou byliniek, stravou , pohybom.... Tohto merania sa zúčastnili prevažne dôchodcovia, kedže je ešte stále hrozba COVID - 19. Vzhľadom na úspešnosť aktivity a spokojnosť zúčastnených sme sa s pracovníčkami RÚVZ dohodli na zopakovaní v jesenných alebo zimných mesiacoch.

Fotogaléria

Voľný čas v Komunitnom centre


Čistá obec je pre nás základ

S deťmi s Komunitného centra sme si zobrali modré vrecia na odpad. Každé dieťa dostalo rukavice a šli sme na prechádzku. Obec sme si rozdelili na 3 časti to pre to aby sme vyzbierali odpad všade. Dnes sme zbierali okolo K. centra smer ku kostolu. Vyzbieraný odpad deti potriedili do vriec a podľa druhu do kontajnerov na to určených. 

Otvorenie parku

V spolupráci s obecným úradom a deťmi s Komunitného centra sme boli účastníkmi pri otváraní nového detského parku pri kostole v Sedliackej Dubovej. Po slávnostnom otvorení a prestrihnutí stužky bolo pre deti pripravené občerstvenie, rôzne pohybové aktivity . futbal, vybíjaná, bedminton, skákanie vo vreci ............ 

Ja a ty sme my

S deťmi a dospelými s komunitného centra sme si spravili malú prechádzku na ihrisko v Sedliackej Dubovej. Deti nám pomohli nazbierať po okolí drevo na oheň aby si mohli s rodičmi , starými rodičmi pripraviť obed. Pre deti sme nachystali rôzne súťaže zapojili sme aj rodičov a starých rodičov. Súťažili v behu cez prekážky, skákali vo vreci, tancovali......... Všetci účastníci dostali sladkú odmenu. 

Oravice - kúpanie relax, pohoda

V spolupráci s p. Beňušom , ktorý nám zabezpečil autobus sme zorganizovali pre našich klientov kúpanie v Aquaparku Meander Oravice. Kúpania sa zúčastnili všetky vekové kategórie. V Oraviciach je geotermálna voda 36 - 41 °C má priaznivé ú činky na organizmus najmä na choroby pohybového ústrojenstva, močových ciest a obličiek