DETSKÉ CENTRUM PRE DETI 

zo sociálne slabých rodín ako najzdravšia forma sociálnej inklúzie

Detské centrum funguje od roku 2019 od februára 2020 bolo presťahované do centra Zázrivej (Stred 122, Zázrivá) z dôvodu nízkeho počtu detí.

Aktuálne informácie o činnosti detského centra:

Detské centrum od 8. marca 2021 zavreté - budeme Vás informovať o jeho znovuotvorení

- Detské centrum od 15. 02. 2021 znovu otvorené

- Pre karanténne opatrenia sme museli prevádzku uzatvoriť k 11. 1. 2021

- Znovu sme otvorili prevádzku detského centra prevádzka bude otvorená od 15. novembra 2020

V roku 2020 sme realizovali aj napriek tomu, že sme museli kôli covid-19 opatreniam niekoľkokrát mať uzatvorenú prevádzku nasledovné aktivity:

1. Starostlivosť o deti

2. Tvorivé dielničky pre deti

3. Šporotové aktivity pre deti a rodičov

4. Montersorii výchova

5. Naučme deti tradičným remeslám

Detské centrum funguje s jedným pracovníkom našou Katkou, ktorá pre skvalitnenie starostlivosti začala študovať špeciálnu pedagogiku. Za čo jej patrí veľká vďaka.


REALIZÁCIA PROJEKTU 

Projekt pod názvom: 

Detské centrum pre deti zo sociálne slabých rodín ako najzdravšia forma sociálnej inklúzie sa realizuje ako dopytový projekt po dobu 21 mesiacov. 

Z prostriedkov ESF OP Ľudské zdroje 

Investičná priorita projektu: 

3.2 Rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach vrátane v oblasti prístupu k zamestnaniu, kariérnemu postupu, zosúladenia pracovného a súkromného života a presadzovania rovnakej odmeny za rovnakú prácu 

Špecifický cieľ: 3.2.1 Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien 

Schéma pomoci: SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 1/2015)  

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje", 

odkazy: 

odkaz ESF a EFRR napr. formou odkazu na webovú stránku www.esf.gov.sk

odkaz na príslušný sprostredkovateľský orgán (SO) www.minedu.sk   alebo www.mv.gov.sk

 

TAKTO SA SPRÁVAJ NA CESTE 

V 15. mája 2019 sme zorganizovali akciu v spolupráci s PZ Dolný Kubín a miestnou autoškolou pre deti nášho detského centra. Kde policajný preventista deťom hovoril ako sa majú správať na ceste, prečo je dôležité rešpektovať pravidlá cestnej premávky. Svoju prednášku doplnil aj o filmy, ktoré deti veľmi zaujali. 


v rámci akcie budeme zverejňovať aj fotodokumentáciu 

 


v rámci Detského centra sme nadviazali spoluprácu s organizáciou Vyššieho samosprávneho celku v rámci výchovného rozvoja detí 

Vďaka podpore VÚC ŽSK sme realizovali projekt detskom centre - Tradičné hry. V rámci daného projektu sme prezentovali aj činnosť samotného Detského centra. 

Naše deti boli veľmi aktívne a šikovné. Za podporu ďakujeme aj samotným rodičom detí. 

Oznamujeme rodičom a priaznivcom Detského centra, že od 01. 02. 2020 bude Detské centrum premiestnené do Zázrivá - Stred 122, Zázrivá.