DETSKÉ CENTRUM PRE DETI 

zo sociálne slabých rodín ako najzdravšia forma sociálnej inklúzie

REALIZÁCIA PROJEKTU 

Projekt pod názvom: 

Detské centrum pre deti zo sociálne slabých rodín ako najzdravšia forma sociálnej inklúzie sa realizuje ako dopytový projekt po dobu 21 mesiacov. 

Z prostriedkov ESF OP Ľudské zdroje 

Investičná priorita projektu: 

3.2 Rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach vrátane v oblasti prístupu k zamestnaniu, kariérnemu postupu, zosúladenia pracovného a súkromného života a presadzovania rovnakej odmeny za rovnakú prácu 

Špecifický cieľ: 3.2.1 Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien 

Schéma pomoci: SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 1/2015)  

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje", 

odkazy: 

odkaz ESF a EFRR napr. formou odkazu na webovú stránku www.esf.gov.sk

odkaz na príslušný sprostredkovateľský orgán (SO) www.minedu.sk   alebo www.mv.gov.sk

 

TAKTO SA SPRÁVAJ NA CESTE 

V 15. mája 2019 sme zorganizovali akciu v spolupráci s PZ Dolný Kubín a miestnou autoškolou pre deti nášho detského centra. Kde policajný preventista deťom hovoril ako sa majú správať na ceste, prečo je dôležité rešpektovať pravidlá cestnej premávky. Svoju prednášku doplnil aj o filmy, ktoré deti veľmi zaujali. 


v rámci akcie budeme zverejňovať aj fotodokumentáciu 

 


v rámci Detského centra sme nadviazali spoluprácu s organizáciou Vyššieho samosprávneho celku v rámci výchovného rozvoja detí 

Vďaka podpore VÚC ŽSK sme realizovali projekt detskom centre - Tradičné hry. V rámci daného projektu sme prezentovali aj činnosť samotného Detského centra. 

Naše deti boli veľmi aktívne a šikovné. Za podporu ďakujeme aj samotným rodičom detí. 

PRIPRAVOVANÉ AKCIE  

OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE DETSKÉ CENTRUM V MESIACOCH JÚL A AUGUST je pripravené a nachystané pre deti 


Pripravované akcie: 

- detská opekačka 

- výlet do ZOO 

- poznaj svoj chotár 

- učíme sa háčkovať a štrikovať 

- letné hry 

- čítanie v detskom centre 

aktivity na jeseň a zimu: 

 - kreslenie a čítanie, 

 - ručná práca v rámci rôznych adventných a iných sviatkov, 

- čítanie deťom z rozprávkových kníh, 

- návšteva galérií a múzeí, 

- hravé dielničky, 

- montesori výučba, 

- stretnutie s RZDK ohľadom umývania rúk a starostlivosti o seba 

Oznamujeme rodičom a priaznivcom Detského centra, že od 01. 02. 2020 bude Detské centrum premiestnené do Zázrivá - Stred 122, Zázrivá.