Administratívny pracovník

Kurz administratívny pracovník.

Hľadáte si prácu asistentky? Máš záujem pracovať v administratíve?

Vidíš sa ako budúca asistentka, back office manažér?

Moderná asistentka musí byť pripravená na neustále zvyšujúce sa požiadavky zamestnávateľov. Samozrejmosťou je príprava dokumentov a materiálov na efektívny chod kancelárie a celej spoločnosti.

Náš kurz ťa pripraví ako uspieť vo svete administratívy. Získaš znalosti nielen o základnom fungovaní riadenia dokumentov a prípravy podkladov, ale zameriame sa aj na moderné formy komunikácie so zákazníkom.

Kurz je určený pre osoby, ktoré chcú nadobudnúť zručnosti vyžadované v pracovných pozíciách v administratíve a rôznych asistentských pozíciách. Absolvent sa naučí samostatne pracovať s počítačom v operačnom systéme Microsoft Windows. Oboznámi sa so základnou terminológiou, aplikáciami, prácou a bezpečnosťou na internete, hardvérom a softvérom. Dokáže efektívne pracovať s kancelárskym balíkom Microsoft Office. Bude schopný vytvárať rôzne dokumenty, tabuľky, prezentácie a pracovať s e-mailom. Pomocou nástrojov a užitočných funkcií si dokáže zjednodušiť a zrýchliť každodennú prácu. Osvojí si písanie desaťprstovou hmatovou metódou, normalizovanú úpravu písomností a obchodnú korešpondenciu.

Obsah kurzu

Prehľad a nastavenie základných vlastností programu Word

ovládanie programu Word

typy dokumentov

práca s dokumentom

Pravidlá písania textu vo Worde

odseky a ich používanie

vkladanie a odstraňovanie prázdnych riadkov

kopírovanie, vkladanie a presúvanie textu

Možnosti zobrazenia dokumentu

normálne

rozloženie pred tlačou

lupa

pravítko

Formát písma

font, rez a veľkosť písma

farba písma a jeho podčiarknutie

štýl písma

rozloženie znakov

textové efekty

Formát odstavca

zarovnanie

odsadenie riadkov

medzery medzi odstavcami

riadkovanie

Úprava textu pred tlačou

pravopisná kontrola

príkazy Nájdi a Nahraď

náhľad textu pred tlačou

nastavenia okrajov a pod.

Tlač dokumentu vo Worde

nastavenia pred tlačou

Oboznámenie sa s prostredím MS Excel

zošit, hárok, vzorcový panel, názvy stĺpcov a riadkov, názvy buniek, aktívna bunka, pohyb po dokumente

otvorenie a uloženie dokumentu

panel nástrojov

najčastejšie používané panely nástrojov, prispôsobenie panelu nástrojov

Operácie s bunkami

vysvietenie súvislej, nesúvislej oblasti, kopírovať, prilepiť, presun buniek, vloženie riadku, vloženie stĺpca, zarovnanie buniek, zlúčenie a pod.

základná práca s hárkami v programe Excel

pridanie, premenovanie, odstránenie

unkcia prilepiť špeciálne

vzorce, hodnoty, formát, využitie v praxi

Formát bunky

výber písma, zarovnanie, orámovanie, pozadie a vzorky

zarovnanie, orámovanie, pozadie a vzorky formáty čísiel

text, číslo, mena, čas, dátum, percentá

Základné funkcie

súčet, priemer, počet, minimum, maximum - ich efektívne a rýchle použitie v rôznych prípadoch

Základy tvorby grafov

sprievodca grafom

typy grafov

Tlač

vhodná úprava hárkov

náhľad pred tlačou

základy nastavenia strany

okrajov, záhlavia a päty

Prezentačný program Microsoft PowerPoint

Hospodárska korešpondencia

Elektronická pošta Microsoft Outlook

IInternet - www, e-mail, chat

Diskusia

Záver

Rozsah kurzu : 40 vyučovacích hodín

Cena kurzu: 200€voj text