Krízový plán

Krízový plán

Komunitné centrum Vyšný Kubín

Komunitné centrum Sedliacka Dubová

Krízový plán riešenia krízovej situácie v Komunitnom centre Sedliacka Dubová a Komunitnom centre Vyšný Kubín (ďalej "KC") je integrálnou súčasťou postupov a pravidiel prevencie krízových situácií a určenia postupov v súlade s ustanovením 510 a kritériom 2.6 podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb podľa prílohy č. 2 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon o sociálnych službách"). Tento dokument obsahuje postupy a opatrenia, ktoré poskytovateľ sociálnych služieb prijme na riešenie krízovej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID - 19 v zariadení sociálnych služieb krízovej intervencie.

Účelom tohto dokumentu je:

zabezpečiť koordinované poskytovanie informácií ohľadom rizík spojených so šírením infekcie spôsobenej koronavírusom (ďalej "COVlD-19"),

vytvoriť podmienky pre prevenciu negatívneho dopadu krízovej situácie na prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len "klienti"), ich rodinných príbuzných a známych, ako aj zamestnancov KC,

zadefinovať preventívne opatrenia a usmerňovať klientov o opatreniach, ktoré smerujú k zabráneniu šírenia ochorenia COVlD19 a postupov pri výskyte podozrivých a potvrdených prípadov koronavírusu u klientov a zamestnancov KC.

Poskytovateľ sociálnych služieb postupuje pri výkone preventívnych a krízových opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVlD-19 podľa odporúčaní, záväzných postupov a usmernení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej "MPSVR SR"), Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a ďalších subjektov verejnej správy, ktoré sú zverejnené na webovom sídle MPSVR SR.

Plán riešenia krízovej situácie je vypracovaný s prihliadnutím na dodržiavanie ľudskej dôstojnosti a ľudských práv všetkých zúčastnených strán.

Vypracoval: PhDr. Ján Beňuš, PhD.

Schválil: doc. PhDr. Daniela Bachyncová Giertliová, PhD.

V Dolnom Kubíne, 07. 05. 2020

Krízový plán je platný odo dňa jeho schválenia, t.j. od 07. 05. 2020

1.Zabezpečenie personálu v KC Vyšný Kubín a KC Sedliacka Dubová v rámci krízovej situácie

Činnosť KC je zabezpečovaná pracovníkmi KC Sedliacka Dubová a KC Vyšný Kubín, ktorí sú zamestnancami poskytovateľa a podieľajú sa na výkone KC v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách pre oprávnené cieľové skupiny KC Vyšný Kubín v tomto zložení:

 • odborný pracovník - garant KC: doc. PhDr. Daniela Bachyncová Giertliová, PhD
 • odborný pracovník KC: Jarmila Adamčová,
 • pracovníka KC: Kvetoslava Giertliová (ďalej len "zamestnanci KC").

KC Sedliacka Dubová v zložení:

 • garant KC: PhDr. Ján Beňuš, PhD.
 • odborný pracovník KC: Mgr. Iveta Slováková
 • pracovník KC: Bc. Andrea Laurinčíková

Výkon činnosti KC zabezpečujú v súlade so Sprievodcom pre zapojené subjekty do Národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni - III. Fáza počas celého roka, minimálne 30 hodín týždenne v rámci 5 pracovných dní v týždni počas stanovených otváracích hodín. Počas otváracích hodín sa v KC nachádza vždy minimálne jeden zo zamestnancov KC. KC Vyšný Kubín a KC Sedliacka Dubová postupuje pri poskytovaní sociálnej služby v súlade so Štandardmi komunitných centier.

Okrem vyššie uvedeného personálneho zabezpečenia poskytovateľ KC určil osobu zodpovednú za realizáciu jednotlivých opatrení (kontaktovanie v prípade podozrenia výskytu ochorenia na COVlD-19 zo strany zamestnanca, resp. prijímateľa sociálnej služby v KC, ktorá bude následne kontaktovať RÚVZ, zabezpečovanie dezinfekcie priestorov, sledovanie a kontrola zásob ochranných osobných pracovných pomôcok a materiálu na dezinfekciu) sú zamestnanci KC, ktorí sa navzájom zastupujú v prípade neprítomnosti jedného z nich.

Uvedené opatrenia a odporúčané činnosti sú aktualizované a vykonávané podľa aktuálnych usmernení hlavného hygienika SR.

O týchto určeniach a zodpovednostiach boli zamestnanci KC dôkladne informovaní.

2.Zabezpečenie ochrany zamestnancov KC/NDC/NSSDR

Zamestnávateľ je podľa 147 ods. 1 Zákonníka práce povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na tento účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému riadenia ochrany práce.

V nadväznosti na všeobecnú povinnosť zamestnávateľa je upravená povinnosť zamestnávateľa v 6 ods. 1 písm. j) zákona o BOZP, podľa ktorého je zamestnávateľ povinný určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a ak je to potrebné, určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať.

Podľa 6 ods. 7 zákona o BOZP je zamestnávateľ povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracoviskách alebo v jeho priestoroch, napr. zamestnanci musia byť teoreticky a prakticky zaškolení k tomu, ako si vybrať vhodné pomôcky, správne ich používať a likvidovať tak, aby sa zabránilo expozícii infekciou.

Na základe vyššie uvedených skutočností sú prijaté tieto preventívne opatrenia:

 • Zabezpečenie dodatočného materiálno-technického vybavenia v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby KC - teplomery, dezinfekčné prostriedky, OOPP (najmä rúška, rukavice), potreby a pomôcky na upratovanie, voda a iné podľa príslušných nariadení);
 • Pravidelné a dôsledné umývanie rúk mydlom a vodou / alebo prostriedkom na báze alkoholu:

pred odchodom z domu,

• pri príchode do práce,

 • po použití toalety,
 • po prestávke a denných pracovných činnostiach,
 • pred prípravou jedla a nápojov,
 • pred a po konzumácii jedla a nápojov, vrátane desiat,
 • pred odchodom z práce,
 • pri príchode domov,
 • po každom priamom kontakte s chorým alebo izolovaným klientom,
 • nepoužívať spoločné uteráky a predmety osobnej potreby.
 • Zabezpečenie a dôsledná kontrola používania ochranných rukavíc na pracovisku.

Rukavice musia byť pevné a odolné - vhodné na ochranu proti vírusom.

 • Zabezpečenie a dôsledná kontrola používania rúšok/respirátorov na všetkých pracoviskách u všetkých pracovných pozícií.
 • Zavedenie systému merania telesnej teploty na pracovisku u každého zamestnanca pred príchodom na pracovisko. Určiť zodpovednú osobu, ktorá bude meranie vykonávať. Pracovníci KC každý deň pred nástupom do práce absolvujú meranie teploty v vstupnej chodby do KC. Zodpovednou osobou sú zamestnanci KC Sedliacka Dubová a KC Vyšný Kubín.
 • Poučenie zamestnancov o povinnosti merania teploty i doma (večer a ráno) pred nástupom do práce. Zamestnanec, ktorý prejavuje príznaky ochorenia nemôže nastúpiť do práce.
 • Dodržiavanie odstupu od ostatných zamestnancov na pracovisku minimálne vo vzdialenosti 2 metre.
 • Tam, kde je to možné ponechať otvorené dvere, aby sa predišlo dotýkaniu kľučky dverí.
 • Úplne obmedziť osobné stretávanie zamestnancov na pracovisku (porady, mítingy).
 • Určiť postupný režim stravovania zamestnancov na pracovisku. Každý zamestnanec sa stravuje pri stole sám.
 • Zamestnanec má povinnosť s ohľadom na platnú legislatívu Zákonníka práce zamestnávateľa informovať o tom, že sa vrátil on alebo jeho blízky príbuzný resp. blízka osoba z rizikovej oblasti zasiahnutej koronavírusom, alebo o tom, že v jeho domácnosti alebo blízkom okolí bol v priamom kontakte s osobou, ktorej bola zistená t. j. laboratórnym vyšetrením na ÚVZ SR potvrdená infekcia COVlD-19 alebo je v izolácii pre podozrenie na infekciu a nie sú ešte výsledky vyšetrenia známe. Uvedené platí aj pre prípad, ak sa zamestnanec dostal do kontaktu s infikovaným prijímateľom sociálnej služby KC.
 • Zamestnávateľ je vzhľadom na povinnosť predchádzať rizikám z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci oprávnený vyzvať zamestnanca, aby sa podrobil vyšetreniu u všeobecného lekára (ktorého má kontaktovať najskôr telefonicky a podľa inštrukcií buď prísť na vyšetrenie alebo zostať v domácej izolácii a pod.), popr. hygienika príslušného RÚVZ, najmä ak je dôvodné podozrenie nebezpečenstva vzhľadom k vykonávanej práci alebo má zamestnávateľ podozrenie, že zamestnanec nie je spôsobilý vykonávať prácu pre možnosť infekcie COVlD-19. O prípadnom nariadení karantény t. j. izolácie, jej trvaní a ukončení rozhoduje príslušný RÚVZ a v tomto zmysle je povinný podať zamestnávateľovi na jeho žiadosť informáciu o tom, že zamestnancovi bola karanténa nariadená.

3.Zabezpečenie priestorov KC v rámci krízovej situácie

Priestory KC by mali byť prispôsobené krízovej situácií, t. j. poskytovateľ KC zabezpečí nasledovné činnosti:

 • Poskytovateľ nariadil činnosť KC v obmedzenom režime.
 • Zverejnenie všetkých kontaktov a informácií na vstupných dverách do KC.
 • Zadefinovanie pohybu cieľových skupín v priestore.
 • Označenie priestorov s informáciou, čo musia prijímatelia sociálnych služieb vykonať, aby mohli vstúpiť do KC ("Vstup len s ochranných rúškom", "Vstup len po jednom, v prípade maloletých len s jedným rodičom".
 • Zvýšenie frekvencie upratovania na pracovisku. Dezinfekcia predmetov, ktorých sa bežne dotýkajú zamestnanci KC a prijímatelia sociálnej služby (kľučky, vypínače, vodovodné batérie, zábradlia, lavice, stoličky, pracovný stôl, klávesnica, myš a pod.)
 • Povinnosťou poskytovateľa sociálnej služby je zabezpečiť dezinfikovanie priestoru KC po každej individuálnej intervencii, pred vstupom nového prijímateľa sociálnej služby. Zároveň je potrebné dezinfikovať všetky priestory, na dennej báze po ukončení pracovného času. Odporúčajú sa dezinfikovať prostriedkami s obsahom chlóru, resp. jódu.
 • Na zber a skladovanie odpadu je potrebné mať vyčlenené vyhovujúce priestory a dostupné vhodné vrecia, aby nedochádzalo k jeho hromadeniu a vzniku sekundárnych zdrojov. Odpad má byť vložený do plastových vriec na odpad a zviazaný. Plastové vrecia, ktoré sú používané pre tento druh odpadu, musia mať maximálny objem (),1 m a hrúbku minimálne 0,1 mm. Tento odpad je povinnosť zatriediť do kategórie nebezpečný a v súlade s legislatívou s ním nakladať. Pri narábaní s týmto odpadom sa musia používať
 • Jednorazové pomôcky musia byť bezpečne likvidované ihneď po použití v nádobe na to určenej a označenej biohazard alebo biologický odpad.
 • Pravidelné vetranie všetkých pracovných priestorov.
 • V prípade návštevy prijímateľa sociálnej služby, ktorý bude s následne pozitívne testovaním na COVID 19 je potrebná špeciálna dezinfekcia priestorov za použitia virocídneho dezinfekčného prostriedku podľa dezinfekčného plánu prevádzkového poriadku poskytovateľa.

Dezinfekcia priestorov je zaznamenávaná - Príloha č. 1

4.0dporúčané činnosti pre pracovníkov v KC v rámci krízovej situácie

Dôležitou súčasťou podpory prijímateľov sociálnych služieb a ich blízkych osôb pred COVlD-19 je prevencia. Preto je potrebné otvorene o nej hovoriť s prijímateľmi sociálnych služieb a poskytovať im aktuálne informácie. Postupy, ktoré zamestnanci KC zvolia, musia byť v súlade so zákonom 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, kde v 56 ods. 2 uvádza: "Fyzická osoba má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojim rozsahom, formou a spôsobom poskytovania umožňuje realizovať jej základné ľudské práva a slobody, zachováva jej ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ju k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jej sociálnemu vylúčeniu a podporuje jej začlenenie do spoločnosti."

Pretože počas výnimočnej situácie je zakázané vykonávať skupinové aktivity (pokiaľ RÚVZ SR neurčí inak), je potrebné i naďalej - za dodržiavania prísnych hygienických podmienok udržiavať kontakt (telefonický, e-mailový, osobný - návšteva terénu atď.) s prijímateľmi sociálnych služieb.

Je veľmi dôležité vytvoriť, definovať a zverejniť jasné pravidlá, akým spôsobom sa majú prijímatelia sociálnych služieb (alebo ich príbuzní) kontaktovať s pracovníkmi KC. Je žiadúce zabezpečovanie nasledovných činností:

 • zverejnenie všetkých kontaktov KC a informácií na iných vhodných miestach (informačné tabule, webové sídlo Poskytovateľa, rozhlas, miestna tlač a televízia, a pod.), priebežné mapovanie aktuálnej situácie v komunitách primeraným spôsobom (komunikačným kanálom napr. internet, televízia, rozhlas, obecný rozhlas, telefonický kontakt, resp. iné), okrem osobného kontaktu, je možné osloviť cieľovú skupinu s cieľom poskytovať informácie o preventívnych opatreniach na zamedzenie šírenia COVlD-19, resp. zabezpečenia realizácie aktivít pre výkon KC,
 • priebežné mapovanie situácie prijímateľa sociálnej služby - vytipuje osamelo žijúcich užívateľov soc. služby, ktorí nemajú rodinu, alebo rodina žije ďaleko a nemôže zabezpečiť starostlivosť po dobu prípadnej domácej izolácie, pripraví zoznamy a kontakty s potrebnými informáciami pre záchranné zložky,
 • poskytovanie sociálneho poradenstvo, resp. inej individuálnej intervencie, za predpokladu dodržania podmienok bezpečnosti pri práci,
 • v spolupráci s inými relevantnými aktérmi (napr. terénni sociálni pracovníci, asistenti osvety zdravia, členovia miestnej občianskej poriadkovej služby), identifikovať aktuálne problémy v komunite a hľadať možnosti svojpomocného riešenia identifikovaných problémov (napríklad svojpomocné zabezpečenie ochranných pomôcok - šitie rúšok, dezinfekčné prostriedky, ochranné štíty a pod. pre cieľovú skupinu spolu s praktickým návodom na používanie týchto ochranných pomôcok; napríklad aj obrázkovou formou),
 • v spolupráci s inými relevantnými aktérmi (napr. terénni sociálni pracovníci, asistenti osvety zdravia, členovia miestnej občianskej poriadkovej služby) poskytovanie praktických informácií a návodov na riešene vzniknutých situácií v domácnostiach,
 • spolupracovať s obecným úradom či mestskou políciou, (napríklad aj ako súčasť krízového tímu), poskytovať im relevantné informácie, primeraným spôsobom zabezpečovať realizáciu aktivít (vzdelávacích, rozvojových, resp. záujmových) pre deti a dospelých,
 • sledovať aktuálnu situáciu - nariadenie krízového štábu a ministerstiev, RÚVZ a iných relevantných subjektov vrátane informačných kanálov,
 • vykonávať mapovanie a informovanie o fungujúcich inštitúciách v lokalite, okrese (napr.: lekári, UPSVaR, autobusy, potraviny,...) primeraným spôsobom, zverejniť úradné hodiny verejných inštitúcií, otváracie hodiny pošty a potravín, upravené odchody autobusov a pod. na vchodových dverách KC,
 • spolupracovať pri zabezpečovaní dostupnosti hygienických potrieb, potravín a pod.,
 • zabezpečovať preventívne prístupy a postupy pri manažmente podozrivých a potvrdených prípadov u klientov sociálnych služieb vo vzťahu ku koronavírusu COVlD-19 v zmysle záväzného postupu pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVlD-19, SARS-CoV): https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodinasocialna-pomoc/socialnesluzby/mz-sr-mpsvr-sr-socialne-sluzby.pdf
 • zmapovať technické možnosti prijímateľov sociálnych služieb v domácom prostredí pre zefektívnenie komunikácie, vykonávať aktivity v teréne (návštevu terénu realizovať iba v prípade, ak majú pracovníci KC zabezpečené ochranné pomôcky).

5.Preventívne opatrenia pri poskytovaní činnosti KC

Odporúčaný postup v prípade kontaktovania zo strany prijímateľov sociálnej služby: V prípade, ak ide o obavy z prebiehajúcej nákazy koronavírusom (vlastnej alebo člena domácnosti), je potrebné:

Terénne:

Zamestnanci KC, ktorí vstupujú do komunity musia byť vybavení nevyhnutnými OOPP a bez príznakov ochorenia (bez zvýšenej teploty, dýchavičnosť atd), v prípade osobnej komunikácie s prijímateľmi sociálnych služieb ich musia upovedomiť o povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (napr. prostredníctvom tvárového rúška).

Komunikovať (ak je to možné) s prijímateľom sociálnej služby telefonicky.

Dodržiavať vzdialenosť medzi osobami minimálne 2 metre v teréne. Vyhýbať sa priestorom, kde je veľa ľudí.

Ambulantne:

Pred príchodom prijímateľa sociálnej služby do KC na vytvorenom mieste (viď priestorové podmienky) urobiť skríning so zameraním na akútnu respiračnú infekciu, teplotu, kašeľ, dýchavicu, resp. overenie si, či v rodine nie je niekto s potvrdeným ochorením COVlD-19 alebo nebol v úzkom kontakte s takým pacientom v posledných 14 dňoch alebo s cestovateľskou anamnézou člena domácnosti v rizikovej oblasti v posledných 14 dňoch.

Ak je dôvodné podozrenie, že prijímateľ sociálnej služby má respiračnú infekciu s jedným z vyššie uvedených príznakov, nebude mu povolený vstup do KC.

Dodržiavať vzdialenosť medzi osobami minimálne 2 metre. Vyhýbať sa priestorom, kde je veľa ľudí.

V prípade odôvodneného podozrenia na infikovanie COVlD-19 počas poskytovania sociálnej služby v KC:

 • Prijímateľ sociálnej služby musí byť bezodkladne izolovaný. Musí sa vyhnúť úzkemu a telesnému kontaktu s osobami, povrchmi alebo predmetmi, mať rúško alebo vreckovku, ktoré sú následne bezpečne zlikvidované (Ak užívateľ prijímateľ sociálnej služby potrebuje použiť toaletu, zatiaľ čo čaká na lekársku/zdravotnícku pomoc, mal by použiť samostatnú toaletu, pokiaľje k dispozícii. To platí len po dobu čakania na prevoz do nemocnice).
 • Bezodkladne telefonicky kontaktovať príslušného lekára a príslušnú RÚVZ linku, prípadne byť nápomocný s telefonickým informovaním príslušných úradov pre určenie ďalšieho postupu.
 • Informovať prijímateľa sociálnej služby o nutnosti domácej karantény a spôsoboch jej dodržiavania a požiadať prijímateľa sociálnej služby, aby bezodkladne zabezpečil karanténu aj ostatných členov domácnosti (ak RUVZ neurčí inak). V prípade, ak nie je možné požiadať prijímateľa sociálnej služby o zabezpečenie karantény v domácom prostrední, napr., v rámci cieľovej skupiny ľudí bez domova, je potrebné kontaktovať aj zástupcov obce o možnosti umiestniť takéhoto prijímateľa sociálnych služieb do nimi zriadených karanténnych miest slúžiacich na prevenciu pred šírením COVlD-19, resp. o možnosti zabezpečiť testovanie takýchto prijímateľov sociálnych služieb.
 • Ak užívateľ prijímateľ sociálnej služby potrebuje použiť toaletu, zatiaľ čo čaká na lekársku/zdravotnícku pomoc, mal by použiť samostatnú toaletu, pokiaľ je k dispozícii. To platí len po dobu čakania na prevoz do nemocnice.
 • Upokojiť prijímateľa sociálnej služby - poskytnúť mu podporu.
 • Poskytnúť prijímateľovi sociálnej služby telefonický kontakt na zamestnancov KC pre prípad ďalších súvisiacich otázok a problémov.

Kontakty pre otázky súvisiace s ochorením COVlD-19

Poskytovatelia sociálnej služby KC musia mať zverejnené kontakty na členov krízového štábu:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 0917 222 682,

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom

Banská Bystrica

0918 659 580

Trnava

0905 903 053

Bratislava

0917 426 075

Trenčín

0911 763 203

Nitra

0948 495 915

Košice

0918 389 841

Prešov

0911 908 823

Žilina

0905 342 812

e-mailový kontakt: novykoronavirus@uvzsr.sk

Príloha č. 1

Dezinfekcia priestorov

Dátum

Čas

Miesto, ktoré bolo dezinfikované

Použitý dezinfekčný prostriedok

Meno zamestnanca/Podpis