Komunitné centrá 
  

Výberové konanie pre KC Sedliacka Dubová 31.05.2021 od 9:00 - 11:10 hod.

a) jedno pracovné miesto odborného garanta 

b) jedno pracovné miesto komunitného pracovníka KC 

Spôsob realizácie výberového konania3 : osobne - prezenčne Výberové konanie sa uskutoční dňa 31/05/2021 od 9:00 hod. do 10:00 hod. (pre pracovné miesto odborný garant) 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 31/05/2021 od 10:10 hod. do 11:00 hod. (pre pracovné miesto komunitného pracovníka) v priestoroch 

KOMUNITNÉ CENTRUM SEDLIACKA DUBOVÁ, SEDLIACKA DUBOVÁ 31, DLHÁ NAD ORAVOU

 Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu: Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie, Vyšnokubínska 269/149, 026 01 Dolný Kubín. 

Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú konkrétnu pozíciu, príp. o ktoré pozície (ako alternatívy z uvedených možností) majú záujem. Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 26/05/2021. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Požiadavky na materiálno-technické vybavenie (notebook alebo PC, internetové pripojenie, softwarový nástroj a pod.) pre uchádzačov, v prípade video pohovoru, z ktorého bude vytváraný audiozáznam:  požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza):

 a.  štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,  

b. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  

c. potvrdenie o návšteve školy, ak je relevantné (musí obsahovať najmä nasledujúce informácie: názov a sídlo školy, školský rok a študijný odbor),  

d. doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,  uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,  

e. informáciu o dostupnosti materiálno-technického vybavenia umožňujúce video pohovor (ak je relevantné),  súhlas s vytvorením audio záznamu, v prípade video pohovoru.


Výberové konanie pre KC Vyšný Kubín 31.05.2021 od 11:20 - 12:10 hod.

b) jedno pracovné miesto komunitného pracovníka KC

Spôsob realizácie výberového konania : osobne - prezenčne Výberové konanie sa uskutoční dňa 31/05/2021 od 11:10 hod. do 12:20 hod. 

KOMUNITNÉ CENTRUM SEDLIACKA DUBOVÁ, SEDLIACKA DUBOVÁ 31, DLHÁ NAD ORAVOU

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu: Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie, Vyšnokubínska 269/149, 026 01 Dolný Kubín.

Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú konkrétnu pozíciu, príp. o ktoré pozície (ako alternatívy z uvedených možností) majú záujem. Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 26/05/2021. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Požiadavky na materiálno-technické vybavenie (notebook alebo PC, internetové pripojenie, softwarový nástroj a pod.) pre uchádzačov, v prípade video pohovoru, z ktorého bude vytváraný audiozáznam: požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza):

a. štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass, 

b. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

c. potvrdenie o návšteve školy, ak je relevantné (musí obsahovať najmä nasledujúce informácie: názov a sídlo školy, školský rok a študijný odbor), 

d. doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,  uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval, 

e. informáciu o dostupnosti materiálno-technického vybavenia umožňujúce video pohovor (ak je relevantné),  súhlas s vytvorením audio záznamu, v prípade video pohovoru.

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z ESF a Implementačnej agentúry MPSVaR SR .

Deti, ktoré pravidelne navštevujú naše Komunitné centrum si zlepšili školský prospech. Niektoré deti dokázali nielen sebe, ale aj nám a svojím rodičom, že dokážu byť usilovné a pracovať aktívne na svojich školských výsledkoch. Avšak aj tu platí zásada, že nie každé dieťa musí byť hneď géniom a musí mať samé jedničky. Vždy to záleží od osobnostnej...