Detské centrum pre deti zo sociálne slabých rodín ako najzdravšia forma sociálnej inklúzie

27.04.2019

REALIZÁCIA PROJEKTU - ZAČIATOK PROJEKTU

Projekt pod názvom:

Detské centrum pre deti zo sociálne slabých rodín ako najzdravšia forma sociálnej inklúzie sa realizuje ako dopytový projekt po dobu 21 mesiacov.

Z prostriedkov ESF OP Ľudské zdroje

Investičná priorita projektu:

3.2 Rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach vrátane v oblasti prístupu k zamestnaniu, kariérnemu postupu, zosúladenia pracovného a súkromného života a presadzovania rovnakej odmeny za rovnakú prácu

Špecifický cieľ: 3.2.1 Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien

Schéma pomoci: SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 1/2015)

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje",

odkazy:

odkaz ESF a EFRR napr. formou odkazu na webovú stránku www.esf.gov.sk 

odkaz na príslušný sprostredkovateľský orgán (SO) www.minedu.gov.sk  alebo www.mv.gov.sk 

Bližšie informácie nájdete v sekcii "Detské centrum"

© 2022 Nezisková organizácia | Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!